Kontakt

Stobno 33, 89-502 Raciąż

Tel./fax. (52) 559-25-73

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej

Załącznik nr 1

do zarządzenia wewnętrznego nr  2/2014

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stobnie

z dnia 10.02.2014

 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOBNIE

 

 

CEL ROCEDURY:

Celem procedury jest ustalenia zasad naboru dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Stobnie.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora,  nauczycieli pracujących
w Szkole Podstawowej w Stobnie, rodziców oraz dzieci.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)

INFORMACJE OGÓLNE:

$11.    Ilekroć w poniższej procedurze użyte jest określenie:

- „szkoła” lub „placówka” – oznacza to Szkołę Podstawową w Stobnie.

- „punkt przedszkolny” i „oddział przedszkolny” – oznacza to punkt przedszkolny oraz oddział przedszkolny działające w Szkole Podstawowej w Stobnie,

$12.    Dzieci i młodzież przyjmuje się do placówki po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

$13.    Postępowanie rekrutacyjne dotyczy przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

$14.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Rodzic ma prawo złożyć wniosek do nie więcej niż trzech publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych placówek publicznych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

$15.    O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane
z urzędu.

$16.    Zasada opisana w pkt.6 dotyczy również przypadków przechodzenia ucznia z innego typu szkoły publicznej, który przyjmowany jest na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej

$17.    Na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor w porozumieniu
z burmistrzem, po tym okresie zadania te przejmuje rada gminy.

$18.    Przepisy niniejszej procedury stosuje się również do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej placówki ogólnodostępnej.

 

 

TRYB PRZYJMOWANIA DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

$11.      Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałe na obszarze Gminy Tuchola.

$12.      Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat, które obejmuje obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałe na terenie Gminy Tuchola.

$13.      Postępowanie rekrutacyjne do  punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

$14.     Rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego i/lub oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tej szkole (załącznik nr 1) w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

$15.    Rodzice pozostałych dzieci w wieku przedszkolnym składają  do dyrektora wniosek o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – odpowiednio do punktu przedszkolnego załącznik nr 2, do oddziału przedszkolnego – załącznik nr 3. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć do wglądu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

$16.    Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego i/lub oddziału przedszkolnego  zawiera:

$11)   imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

$12)   imiona i nazwiska, numer PESEL rodziców kandydata,

$13)   adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

$14)   adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
o ile posiadają,

$15)   wskazanie kolejności wybranych publicznych placówek zapewniających wychowanie przedszkolne od najbardziej do najmniej preferowanych

$16)   informację o spełnianiu kryteriów ustawowych

$17)   informację o spełnianiu kryteriów dodatkowych

$18)   oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku,

$19)   zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

$17.    Do wniosku dołącza się:

$1a)        dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów „ustawowych”,

$1b)        dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów „dodatkowych”.

$18.      Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów „ustawowych” określonych w art. 20t ust.2 pkt 1 lit.b-d ustawy, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci  urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, przy czym oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający  oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

$19.      W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym i/lub oddziale przedszkolnym rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

$110.  Rekrutacja do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego przebiega w kilku etapach:

I etap – przeprowadza się w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt.1, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym; podczas tego etapu rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone  w art.20c ust. 2 ustawy (tzw. kryteria ustawowe).

II etap – przeprowadza się w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu I etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami; na tym etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (tzw. kryteria dodatkowe/społeczne). W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 kryteria, o których mowa w tym miejscu określa dyrektor szkoły w porozumieniu z burmistrzem.

III etap – jeżeli po przeprowadzeniu I i II etapu rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, istnieje możliwość przyjmowania do punktu przedszkolnego kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Tuchola. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Tuchola przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne – odpowiednio I i II etap.

$111.              Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

11.Komisja rekrutacyjna:

- ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odpowiednio do punktu lub oddziału przedszkolnego,

- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

12. Listy, o których mowa wyżej:

b) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie placówki.

13. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

14.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

15. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej.

16.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej
 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

17.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

18.Lista dzieci nieprzyjętych do punktu przedszkolnego i oddziału  przedszkolnego ustalona przez komisję rekrutacyjną stanowi listę rezerwową. 

19.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym dyrektor bierze pod uwagę dzieci z listy rezerwowej. Postępowanie takie powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

20. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Tuchola nie zostanie przyjęte do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego, dyrektor szkoły informuje o tym fakcie burmistrza. W takim przypadku burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.

TRYB PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ

$11.        Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły

Podstawowej w Stobnie.

 

$12.        Dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców – załącznik nr 4.

$13.        Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 zawiera:

$11)      imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

$12)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

$13)      adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,

$14)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają,

$15)      oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku,

$16)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

$14.        Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Stobnie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

$15.        W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

$16.        W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do klasy pierwszej mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Stobnie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły. Statut określa również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

$17.        Dyrektor szkoły podaje kandydatom do widomości kryteria, o których mowa w pkt 5, nie później niż do końca lutego 2014 r. i 2015r.

$18.        Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają do dyrektora wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – załącznik nr 5. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć do wglądu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

$19.        Wniosek  zawiera:

$11)      imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

$12)      imiona i nazwiska, numer PESEL rodziców kandydata,

$13)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

$14)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
o ile posiadają,

$15)      wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych od najbardziej do najmniej preferowanych.,

$16)      informację o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły,

$17)      oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku,

$18)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

$110.    Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w statucie.

$111.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez

dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

8. Komisja rekrutacyjna:

- ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ,

- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

9. Listy, o których mowa wyżej:

b) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie placówki.

10. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

11.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej.

13.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej
 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

14.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

15.Lista dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej ustalona przez komisję rekrutacyjną stanowi listę rezerwową. 

16.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym dyrektor bierze pod uwagę dzieci z listy rezerwowej. Postępowanie takie powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Pliki do pobrania

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

O witrynie

Użytkowników:
27
Artykułów:
186
Zakładek:
2